Mësimdhënës i lëndës: Q. Gashi

Asistent i lëndës: A. Ferizi


Orari i ligjëratave dhe i ushtrimeve:

Në drejtimin e matematikës financiare:

E mërkurë: 8:15--10:30 (L), salla 113

E premte: 8:30--10:45 (U), salla 112

Në drejtimin e shkencës kopjuterike:

E mërkurë: 10:45--12:15 (L), Lab V

E premte: 17:00--18:3O (U), salla 153

Konsultimet: E martë 9:00--10:00 dhe 11:30--12:00, e mërkurë, 13:00--14:30, si dhe me marrëveshje përmes emailit.


Nota përfundimtare: Pjesëmarrja (10%); Kollokuiumet (2 nga 20%); Detyrat e shtëpisë (20%); Provimi përfundimtar (30%).

Kollokuiumi i parë mbahet më:

Kollokuiumi i dytë mbahet më:


Literatura e rekomanduar:

A. Dixit, S. Skeath & D. Reiley, Games of Strategy (3rd Edition), W.W. Norton & Co. 2009, New York.

Open Yale Courses, Econ 159, Game Theory: http://oyc.yale.edu/economics/econ-159

Literaturë shtesë:

J. Watson. Strategy: An Introduction to Game Theory, Norton 2002

P.K. Dutta. Strategies and Games: Theory And Practice, MIT 1999

Peter Morris, Introduction to Game Theory, Springer-Verlag, 1994 New York.

Martin J. Osborne & Ariel Rubinstein, A Course in Game Theory, 1994 MIT Press.

(Shënim: Arsimtari e rezervon të drejtën për të bërë modifikime në pjesët e mbuluara.)


Syllabusi gjendet këtu.


Njoftime (të rejat në fillim):

Më 10 nëntor 2021: Detyra e Shtëpisë 1: këtu.

Më 1 nëntor 2021: Konsultimet e datës 3 nëntor anulohen. Studentët që mund të kenë planifikuar të vijnë në atë ditë, mund të më kontaktojnë për ta gjetur një kohë tjetër të përshtatshme.

Më 25 tetor 2021: Ju lutem vëreni se ka ndërruar orari i konsultimeve. Orari i ri gjendet më sipër, në këtë faqe.


[Prapa] [Home]