Mësimdhënës i lëndës: Q. Gashi

Asistent i lëndës: A. Ferizi


Orari i ligjëratave dhe i ushtrimeve:

Në drejtimin e matematikës financiare:

E mërkurë: 8:15--10:30 (L), salla 113

E premte: 8:30--10:45 (U), salla 112

Në drejtimin e shkencës kopjuterike:

E mërkurë: 10:45--12:15 (L), Lab V

E premte: 17:00--18:3O (U), salla 153

Konsultimet: E martë 9:00--10:00 dhe 11:30--12:00, e mërkurë, 13:00--14:30, si dhe me marrëveshje përmes emailit.


Nota përfundimtare: Pjesëmarrja (10%); Kollokuiumet (2 nga 20%); Detyrat e shtëpisë (20%); Provimi përfundimtar (30%).

Kollokuiumi i parë mbahet më: 1 dhjetor

Kollokuiumi i dytë mbahet më: 5 janar.


Literatura e rekomanduar:

A. Dixit, S. Skeath & D. Reiley, Games of Strategy (3rd Edition), W.W. Norton & Co. 2009, New York.

Open Yale Courses, Econ 159, Game Theory: http://oyc.yale.edu/economics/econ-159

Literaturë shtesë:

J. Watson. Strategy: An Introduction to Game Theory, Norton 2002

P.K. Dutta. Strategies and Games: Theory And Practice, MIT 1999

Peter Morris, Introduction to Game Theory, Springer-Verlag, 1994 New York.

Martin J. Osborne & Ariel Rubinstein, A Course in Game Theory, 1994 MIT Press.

(Shënim: Arsimtari e rezervon të drejtën për të bërë modifikime në pjesët e mbuluara.)


Syllabusi gjendet këtu.


Njoftime (të rejat në fillim):

Më 20 dhjetor 2021: Konsultimet e datës 22 dhjetor anulohen. Studentët që mund të kenë planifikuar të vijnë në atë ditë, mund të më kontaktojnë për ta gjetur një kohë tjetër të përshtatshme.

Më 13 dhjetor 2021: Kollokuiumi i dytë do të mbahet më 5 janar 2022.

Më 12 dhjetor 2021: Detyra e Shtëpisë 2: këtu.

Më 10 nëntor 2021: Detyra e Shtëpisë 1: këtu.

Më 1 nëntor 2021: Konsultimet e datës 3 nëntor anulohen. Studentët që mund të kenë planifikuar të vijnë në atë ditë, mund të më kontaktojnë për ta gjetur një kohë tjetër të përshtatshme.

Më 25 tetor 2021: Ju lutem vëreni se ka ndërruar orari i konsultimeve. Orari i ri gjendet më sipër, në këtë faqe.


[Prapa] [Home]