Mësimdhënës i lëndës: Q. Gashi

Asistentja: V. Lahu


Orari i ligjeratave dhe i ushtrimeve:

(L)

(U)


Konsultimet: E hënë 9:00--10:00 dhe e martë 16:15--17:15, si dhe me marrëveshje përmes emailit.


Njoftime (të rejat në fillim):


Nota përfundimtare: Pjesëmarrja (5%); Kollokuiumet (2 nga 15%); Detyrat e shtëpisë (10%); Projekte (15%); Provimi përfundimtar (40%).

Kollokuiumi i parë mbahet më:

Kollokuiumi i dytë mbahet më:


Syllabusi gjendet këtu.


[Prapa] [Home]