Për të marrë letra të rekomandimit, ju lutem sigurohuni se

1. Nota juaj është 10 ose 9 (në lëndët ku ju kam dhënë mësim);

2. Kërkesa juaj bëhet të paktën dy javë para se t'ju duhet letra e rekomandimit;

3. I dërgoni me email të paktën informatat vijuese:

a) Programin ku aplikoni dhe afatin e saktë se kur kërkohet rekomandimi,

b) Një kopje të notave tuaja (për të gjitha lëndët),

c) Një kopje të CV-së,

d) Një kopje të një dokumenti ku dëshmohet se komunikoni anglisht (ose gjuhë tjetër në të cilën do të studioni/punoni) dhe

e) Një kopje të letrës së motivimit (ose ndonjë dokumenti ekuivalent).


[Prapa] [Home]