Mësimdhënës i lëndës: Q. Gashi

Asistent i lëndës: A. Ferizi


Orari i ligjëratave dhe i ushtrimeve:

Në drejtimin e matematikës financiare:

E martë: 11:15--13:30 (L), salla 114

(U):

Në drejtimin e shkencës kopjuterike:

E martë: 9:30--11:00 (L), Lab M

(U):

Konsultimet: E hënë 9:00--10:00 dhe e martë 16:15--17:15, si dhe me marrëveshje përmes emailit.


Nota përfundimtare: Pjesëmarrja (10%); Kollokuiumet (2 nga 15%); Detyrat e shtëpisë (15%); Projekte (15%); Provimi përfundimtar (30%).

Kollokuiumi i parë mbahet më:

Kollokuiumi i dytë mbahet më:


Literatura e rekomanduar:

A. Dixit, S. Skeath & D. Reiley, Games of Strategy (3rd Edition), W.W. Norton & Co. 2009, New York.

Open Yale Courses, Econ 159, Game Theory: http://oyc.yale.edu/economics/econ-159

Literaturë shtesë:

J. Watson. Strategy: An Introduction to Game Theory, Norton 2002

P.K. Dutta. Strategies and Games: Theory And Practice, MIT 1999

Peter Morris, Introduction to Game Theory, Springer-Verlag, 1994 New York.

Martin J. Osborne & Ariel Rubinstein, A Course in Game Theory, 1994 MIT Press.

(Shënim: Arsimtari e rezervon të drejtën për të bërë modifikime në pjesët e mbuluara.)


Syllabusi gjendet këtu.


Njoftime (të rejat në fillim):


[Prapa] [Home]