Mësimdhënës i lëndës: Q. Gashi

Asistent i lëndës: M. Mustafa 


Orari i ligjëratave dhe i ushtrimeve:

E martë: 10:00--11:30 (L), Salla 153

Ushtrimet: 

Konsultimet: E martë 9:00--10:00 dhe 11:30--12:00, e mërkurë, 13:00--14:30, si dhe me marrëveshje përmes emailit.


Njoftime (të rejat në fillim):

Më 20 dhjetor 2021: Konsultimet e datës 22 dhjetor anulohen. Studentët që mund të kenë planifikuar të vijnë në atë ditë, mund të më kontaktojnë për ta gjetur një kohë tjetër të përshtatshme.

Më 13 dhjetor 2021: Kollokuiumi i dytë do të mbahet më 6 janar 2022, në orën 17:45.

Më 11 dhjetor 2021: Detyrë shtëpie 2: shkarkojeni [këtu]. Afati i dorëzimit: më 21 dhjetor, në fillim të ligjëratës.

Më 15 nëntor 2021: Kollokuiumi i parë do të mbahet më 30 nëntor, në orën 10:00.

Më 1 nëntor 2021: Konsultimet e datës 3 nëntor anulohen. Studentët që mund të kenë planifikuar të vijnë në atë ditë, mund të më kontaktojnë për ta gjetur një kohë tjetër të përshtatshme.

Më 28 tetor 2021: Detyrë shtëpie 1: shkarkojeni [këtu]. Afati i dorëzimit: më 9 nëntor, në fillim të ligjëratës.

Më 26 tetor 2021: Të shtunën, më 30 tetor, do të mbahet ligjërata e radhës, nga ora 9:00--12:00, në Sallën 153. Pastaj nga java tjetër mësimi vazhdon i rregullt.

Më 25 tetor 2021: Ju lutem vëreni se ka ndërruar orari i konsultimeve. Orari i ri gjendet më sipër, në këtë faqe.


Nota përfundimtare: Pjesëmarrja (5%); Detyrat e shtëpisë (15%); Kollokuiumet (2 nga 20%); Provimi përfundimtar (40%).

Kollokuiumi i parë mbahet më: 30 nëntor

Kollokuiumi i dytë mbahet më: 6 janar


Literatura e rekomanduar:

1. Kenneth H. Rosen, "Discrete Mathematics and Its Applications", Cengage Learning; 4th edition, 2010.

Ne do ta përdorim botimin e katërt (4th Edition) të librit sepse kopje të tij gjenden në bibliotekën e Departamentit. Pjesët që do t'i mbulojmë (seksionet/sythet):

1.1-1.8; 2.1-2.6; 3.1-3.3; 4.1-4.4; 5.1, 5.5; 6.1, 6.3, 6.5; 7.1-7.8; 8.1; 9.1.

(Shënim: Arsimtari e rezervon të drejtën për të bërë modifikime në pjesët e mbuluara.)

2. Emrush Gashi, "Teoria e bashkësive dhe logjika matematike", Universiteti i Prishtinës, 2000. 


Rekomandime të përgjithshme:

Ejani me rregull në ligjërata dhe ushtrime; posaçërisht inkurajoheni të vini në konsultime.

Ejani me kohë.

Shtroni pyetje, por fokusohuni në temë.

Diskutoni me kolegët tuaj.

Njoftohuni me shokë e shoqe të reja.

Ndihmojeni dhe respektojeni njëri-tjetrin.

Kujdesuni për veten dhe shëndetin tuaj.


[Prapa] [Home]