Mësimdhënës i lëndës: Q. Gashi

Asistent i lëndës: M. Mustafa 


Orari i ligjëratave dhe i ushtrimeve:

Ligjëratat: E hënë, 8:30--10:45

Ushtrimet:

Konsultimet: Me dakordim përmes emailit


Njoftime (të rejat në fillim):

Kollokuiumi i parë mbahet më:

Kollokuiumi i dytë mbahet më:


Literatura e rekomanduar:

1. G. Strang, "Introduction to Linear Algebra",  5th ed. Wellesley, MA; Wellesley-Cambridge Press, 2016.

2. Emrush Gashi, "Algjebra I", Universiteti i Prishtinës, 2001. 

3. S. Axler, "Linear Algebra done Right", Springer; 3rd ed. 2015  


[Syllabusi]


Rekomandime të përgjithshme:

Ejani me rregull në ligjërata dhe ushtrime; posaçërisht inkurajoheni të vini në konsultime.

Ejani me kohë.

Shtroni pyetje, por fokusohuni në temë.

Diskutoni me kolegët tuaj.

Njoftohuni me shokë e shoqe të reja.

Ndihmojeni dhe respektojeni njëri-tjetrin.

Kujdesuni për veten dhe shëndetin tuaj.


[Prapa] [Home]