Mësimdhënës i lëndës: Q. Gashi

Asistent i lëndës: M. Mustafa 


Orari i ligjëratave dhe i ushtrimeve:

E martë: 14:45--16:15 (L), Salla 153

E mërkurë: 

Konsultimet: E hënë 9:00--10:00 dhe e martë 16:15--17:15, si dhe me marrëveshje përmes emailit.


Njoftime (të rejat në fillim):


Nota përfundimtare: Pjesëmarrja (10%); Kollokuiumet (2 nga 15%); Detyrat e shtëpisë (15%); Projekte (15%); Provimi përfundimtar (30%).

Kollokuiumi i parë mbahet më:

Kollokuiumi i dytë mbahet më:


Literatura e rekomanduar:

1. Kenneth H. Rosen, "Discrete Mathematics and Its Applications" , Cengage Learning; 4th edition, 2010.

Ne do ta përdorim botimin e katërt (4th Edition) të librit sepse kopje të tij gjenden në bibliotekën e Departamentit. Pjesët që do t'i mbulojmë (seksionet/sythet):

1.1-1.8; 2.1-2.6; 3.1-3.3; 4.1-4.4; 5.1, 5.5; 6.1, 6.3, 6.5; 7.1-7.8; 8.1; 9.1.

(Shënim: Arsimtari e rezervon të drejtën për të bërë modifikime në pjesët e mbuluara.)

2. Q. Gashi, "Shënime nga Matematika Diskrete" , Dispensë, Prishtinë, 2022.

3. Emrush Gashi, "Teoria e bashkësive dhe logjika matematike", Universiteti i Prishtinës, 2000. 


Syllabusi gjendet këtu.


Rekomandime të përgjithshme:

Ejani me rregull në ligjërata dhe ushtrime; posaçërisht inkurajoheni të vini në konsultime.

Ejani me kohë.

Shtroni pyetje, por fokusohuni në temë.

Diskutoni me kolegët tuaj.

Njoftohuni me shokë e shoqe të reja.

Ndihmojeni dhe respektojeni njëri-tjetrin.

Kujdesuni për veten dhe shëndetin tuaj.


[Prapa] [Home]