Mësimdhënës i lëndës: Q. Gashi

Asistent i lëndës: J. Konjufca


Orari i ligjëratave dhe i ushtrimeve:

E mërkurë: 11:30--13:00 (L), Salla 101

(U):

Konsultimet: E hënë 9:00--10:00 dhe e martë 16:15--17:15, si dhe me marrëveshje përmes emailit.


Njoftime (të rejat në fillim):


Nota përfundimtare: Pjesëmarrja (10%); Kollokuiumet (2 nga 15%); Detyrat e shtëpisë (15%); Projekte (15%); Provimi përfundimtar (30%).

Kollokuiumi i parë mbahet më:

Kollokuiumi i dytë mbahet më:


Literatura e rekomanduar:


Syllabusi gjendet këtu.


Rekomandime të përgjithshme:

Ejani me rregull në ligjërata dhe ushtrime; posaçërisht inkurajoheni të vini në konsultime.

Ejani me kohë.

Shtroni pyetje, por fokusohuni në temë.

Diskutoni me kolegët tuaj.

Njoftohuni me shokë e shoqe të reja.

Ndihmojeni dhe respektojeni njëri-tjetrin.

Kujdesuni për veten dhe shëndetin tuaj.


[Prapa] [Home]